KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TAGSEM) YÖNETMELİĞİ

 

Doküman No

İlk Yayın Tarihi

MH Onay Tarihi

Resmi Gazete Yayın Tarih -Sayı

 

26.07.2016

26.07.2016/013

25.11.2018- 30606

YNTM.05

RG 25.11.2018

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin (TAGSEM) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin (TAGSEM) amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 

 1. Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,
 2. Merkez (TAGSEM): Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

 1. Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyet: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

 1. Rektör: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörünü,
 2. TAGSEM Sekreteri: Merkezin sekreterini
 3. Üniversite: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesini,
 4. Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

 

Merkezin amacı

 

MADDE 5 (1) Merkezin amacı, ulusal ve uluslararası bağlamda ya da kendi ülkelerinde üniversiteye devam edememiş veya etmekte olan kişilere beceri, uzmanlık ve meslek kazandırmak; üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarından mezun olmuş kişilere de güncelleşmeyi ve yenilenmeyi sağlayacak eğitimler ve sertifika programları sunmak, ayrıca kurumların ve bireylerin gereksinimlerine göre özel eğitim programları hazırlamak ve sunmak, alanında uzman ulusal ve uluslararası kurum, üniversite ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak; bu alanlarda belirtilmiş faaliyetleri gerçekleştirmek üzere eğitim, uygulama ve araştırma imkânları sağlamaktır.

 

 

 

 

1 / 4

 

Faaliyet alanları

 

MADDE 6 (1) TAGSEM, 5 inci maddede belirtilen amaca yönelik olarak aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir:

 

 1. Sertifika programları.
 2. Dil öğrenim programları.

 

 1. Şirketler için kurumsal ve bireysel gelişim ve danışmanlık hizmetleri. ç) Proje çalışmaları ve eğitimleri düzenlemek.

 

 1. Genel amaca yönelik eğitimler vermek.

 

 1. Uluslararası işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası alanlarda öğrenci yetiştirme ve eğitim verme faaliyetleri yapmak.

 

 1. Çevrimiçi (on-line) programlar (e-learning) hazırlamak, sunmak ve talep eden kurum ve kuruluşlara alt yapı ve diğer destek hizmetleri sağlamak.

 

 1. İhtiyaç duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, eğlendirici, ruh ve beden sağlığını geliştirecek, katılımcı bir toplum yapısını oluşturacak programlar geliştirmek, yarışmalar, folklor, sportif etkinlikler, geziler, tiyatro, fotoğrafçılık, resim, müzik, ağaçlandırma çalışmaları, zararlı alışkanlıklarla savaş, girişimcilik, inovasyon ve benzeri konularda Üniversite içinde ve dışında aktif grup çalışmaları yapmak.

 

ğ) Her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik elektronik eğitim programları sunmak, kurs, eğitim ve sertifika programlarını gerektiğinde uzaktan eğitim biçiminde vermek, Üniversitede uzaktan eğitimin altyapısının oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu amaçla benzeri merkezlerle işbirliği yapmak, gerekli koordinasyonu sağlamak.

 

 1. Engelli çocuk ve yetişkin bireylere yerinde ve uzaktan eğitim programları ve kişisel beceri geliştirme programları sunmak.

 

ı) Çiftçiler, kooperatifler, çiftlikler ve tarımla ilgili kuruşlara yönelik yayım, bilgilendirme, güncel teknolojilerle tanıştırma amaçlı yerinde ve uzaktan eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

 

Merkezin organları

MADDE 7 (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

 

 1. Müdür.
 2. Yönetim Kurulu.
 3. Danışma Kurulu.

 

Müdür

MADDE 8 (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Üniversite

 

Rektörünün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile iki yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten

Müdür yeniden görevlendirilebilir.

 

 • Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak Rektörün onayı ile görevlendirir. Müdür görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdür yardımcıları Merkez Yönetim Kuruluna katılabilirler, ancak oy kullanamazlar.

 

 • Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

 

Müdürün görevleri

MADDE 9 (1) Müdürünün görevleri şunlardır:

 

 1. Merkezi temsil etmek.
 2. Merkezin amacı doğrultusunda yönetmek.
 3. Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

 

2 / 4

 

ç) Merkez faaliyetlerine ilişkin gerekli planları hazırlamak, programların yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak.

 

 1. Merkez faaliyetlerin üst yönetime düzenli olarak raporlamak.
 2. Yönetim kuruluna başkanlık etmek.

 

Yönetim kurulu

 

MADDE 10 (1) Yönetim Kurulu Müdürün başkanlığında üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektörün önerisi ile Mütevelli Heyetin onayladığı beş kişiden oluşur. Üyelerin görev süresi iki yıldır. Merkez Müdürü yönetim kurulunun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu merkez Müdürü başkanlığında ayda en az bir kez toplanır.

 

Yönetim kurulunun görevleri

 

MADDE 11 (1) 5 inci maddede yer alan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda yapılacak olan faaliyetlerin yönlendirilmesi ve denetlenmesinden sorumludur. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından üniversite öğretim üyeleri arasından geçici ve/veya sürekli çalışma gurupları/komisyonları ve Danışma Kurulu oluşturulabilir. Bu çalışmalarda yer almak fahri bir görevdir.

 

Danışma Kurulu ve görevleri

 

MADDE 12 (1) Merkez Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda Rektörün önerisi ile Mütevelli Heyet tarafından üniversite içi ve dışından merkezin çalışma amacına yönelik faaliyet gösteren kişiler arasından iki yıl süreyle görevlendirilen en fazla yedi kişiden oluşur. Süresi sona eren üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

 

 • Danışma Kurulu, ulusal ve uluslararası alanda üniversite, sanayi, tarım sektörü ve çiftçi kuruluşları arasında işbirliğini geliştirmek; sanayi, tarımsal ve gıda üretim kuruluşlarının yapısal sorunlarını ve ihtiyaç duyulan personel niteliklerini belirlemek; istihdam piyasasına yönelik değerlendirme ve önerilerini almak amacı ile faaliyet gösteren yöneticilerin ve/veya işletme sahiplerinin katılacağı karma kuruldur. Kurulun çalışma usulleri yönerge ile belirlenir.

 

 • Kurul üç ayda bir kez Merkez Müdürü başkanlığında toplanır. Kurul toplantılarına Rektör/Rektör Yardımcısı da başkanlık edebilir. Kurul, Merkez tarafından verilecek olan hizmetlerin ihtiyaç analizlerini, değerlendirilmesini ve sürdürülebilirliklerini tartışır, yine sunulan hizmetlerin pazarlanması ve geliştirilmesi ile ilgili tavsiye niteliğindeki raporların hazırlanmasından sorumludur.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Merkez (TAGSEM) sekreteri ve görevleri

 

MADDE 13 (1) Merkez Sekreteri, üniversite personeli arasından Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile iki yıllığına görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde sekreterin görevi de sona erer. TAGSEM sekreteri 5 inci maddede yer alan amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli tüm işlemlerin etkin olarak yürütülmesinden Merkez Müdürüne karşı sorumludur. Merkez sekreteri Yönetim ve Danışma Kurulu toplantılarında Raportörlük yapar.

 

Çalışan ihtiyacı

 

MADDE 14 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektörlük tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

 

Gelirler

 

 

3 / 4

 

MADDE 15 (1) Merkezin amaçları doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetlerden elde edilecek her türlü gelir Üniversite hesaplarına aktarılır. Bu gelirlerden Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenecek oran ve şekillerde, faaliyetlere katkı sağlayan personele ödeme yapılır.

 

Hüküm bulunmayan haller

 

MADDE 16 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 17 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 18 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü yürütür.